حکم روح الله را هر ساله اجرا می‌کنیم ما حصار قدس را باخونمان وا می‌کنیم

پایان برای اسرائیل