ما اهل کوفه نیستیم

علی تنها نماند...

 مااهل کوفه نیستیم... علی تنها نماند...