چرا نباید آرمانهای انقلاب در تلویزیون مطرح گردد؟!

این نظر سنجی برای حمایت از این برنامه و برای بازگشت یامین پور به صحنه ی تلویزیون ایجاد  شده است.

هرنفر در هر روز یک رای!
/ 0 نظر / 3 بازدید