حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 

پنجمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴پنجمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 

مداحی مرتضی طاهری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴مداحی مرتضی طاهری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

.................................... شب چهارم ....................................... 

چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 

سخنرانی حجت الاسلام عالی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴سخنرانی حجت الاسلام عالی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

مداحی محمود کریمی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴مداحی محمود کریمی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 

شعرشعر

 

.................................... شب سوم ....................................... 

سومین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴تصاویر سومین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 

.................................... شب دوم ....................................... 

دومین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴تصاویر دومین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

سخنرانی حجت الاسلام صدیقی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴سخنرانی حجت الاسلام صدیقی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

مداحی محمد طاهری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴مداحی محمد طاهری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

.................................... شب اول .......................................

اولین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴تصاویر اولین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 قرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴قرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴

 سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

 مداحی مهدی سلحشور در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴مداحی مهدی سلحشور در حسینیه امام خمینی / فاطمیه ۱۴۳۴

------------------------       ----------------------------------------------       

/ 0 نظر / 68 بازدید